Đăng ký tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận 9 - Năm 2019

1. Nhóm trường Mẫu giáo
[+] Trường Mầm non Hiệp Phú
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
[+] Trường Mầm non Hoa Lan
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
[+] Trường Mầm non Hoa Sen
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
[+] Trường Mầm non Hoàng Yến
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
[+] Trường Mầm non Long Bình
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
[+] Trường Mầm non Long Phước
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
[+] Trường Mầm non Long Sơn
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
[+] Trường Mầm non Long Thạnh Mỹ
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
[+] Trường Mầm non Long Trường
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
[+] Trường Mầm non Phong Phú
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
[+] Trường Mầm non Phước Bình
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
[+] Trường Mầm non Sơn Ca
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
[+] Trường Mầm non Tạ Uyên
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
[+] Trường Mầm non Tân Phú
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
[+] Trường Mầm non Tuổi Hoa
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
[+] Trường Mầm non Tuổi Hồng
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
[+] Trường Mầm non Tuổi Ngọc
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
[+] Trường Mầm non Tuổi Thơ
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
[+] Trường Mầm non Trường Thạnh
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
[+] Trường Mầm non Vàng Anh
1. Giáo viên mầm non Đăng ký
2. Nhân viên kế toán Đăng ký
3. Nhân viên Văn thư Đăng ký
4. Nhân viên Y tế Đăng ký
5. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
2. Nhóm trường Tiểu học
[+] Trường Tiểu học Bùi Văn Mới
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
14. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Tiểu học Hiệp Phú
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Tiểu học Lê Văn Việt
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Tiểu học Long Bình
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Tiểu học Long Phước
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bá
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Tiểu học Phong Phú
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Tiểu học Phú Hữu
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Tiểu học Phước Bình
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Tiểu học Phước Thạnh
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Tiểu học Tạ Uyên
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Tiểu học Tân Phú
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Tiểu học Trường Thạnh
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Tiểu học Trương Văn Thành
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Tiểu học Võ Văn Hát
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Tiểu học Phạm Văn Chính
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi
1. Giáo viên nhiều môn Đăng ký
2. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
3. Giáo viên Thể dục Đăng ký
4. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
5. Giáo viên Tin học Đăng ký
6. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
7. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
8. Nhân viên kế toán Đăng ký
9. Nhân viên Văn thư Đăng ký
10. Nhân viên Y tế Đăng ký
11. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
12. Nhân viên Thư viện Đăng ký
13. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
3. Nhóm trường THCS
[+] Trường Trung học Cơ sở Đặng Tấn Tài
1. Giáo viên Ngữ văn Đăng ký
2. Giáo viên Toán Đăng ký
3. Giáo viên Giáo dục công dân Đăng ký
4. Giáo viên Vật lý Đăng ký
5. Giáo viên Hoá học Đăng ký
6. Giáo viên Sinh học Đăng ký
7. Giáo viên Lịch sử Đăng ký
8. Giáo viên Địa lý Đăng ký
9. Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp Đăng ký
10. Giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp Đăng ký
11. Giáo viên Kỹ thuật nữ công Đăng ký
12. Nhân viên kế toán Đăng ký
13. Nhân viên Văn thư Đăng ký
14. Nhân viên Y tế Đăng ký
15. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
16. Nhân viên Thư viện Đăng ký
17. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
18. Nhân viên Thiết bị - thí nghiệm Đăng ký
19. Giáo viên Thể dục Đăng ký
20. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
21. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
22. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
23. Giáo viên Tin học Đăng ký
24. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Trung học Cơ sở Hoa Lư
1. Giáo viên Ngữ văn Đăng ký
2. Giáo viên Toán Đăng ký
3. Giáo viên Giáo dục công dân Đăng ký
4. Giáo viên Vật lý Đăng ký
5. Giáo viên Hoá học Đăng ký
6. Giáo viên Sinh học Đăng ký
7. Giáo viên Lịch sử Đăng ký
8. Giáo viên Địa lý Đăng ký
9. Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp Đăng ký
10. Giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp Đăng ký
11. Giáo viên Kỹ thuật nữ công Đăng ký
12. Nhân viên kế toán Đăng ký
13. Nhân viên Văn thư Đăng ký
14. Nhân viên Y tế Đăng ký
15. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
16. Nhân viên Thư viện Đăng ký
17. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
18. Nhân viên Thiết bị - thí nghiệm Đăng ký
19. Giáo viên Thể dục Đăng ký
20. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
21. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
22. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
23. Giáo viên Tin học Đăng ký
24. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Trung học Cơ sở Hưng Bình
1. Giáo viên Ngữ văn Đăng ký
2. Giáo viên Toán Đăng ký
3. Giáo viên Giáo dục công dân Đăng ký
4. Giáo viên Vật lý Đăng ký
5. Giáo viên Hoá học Đăng ký
6. Giáo viên Sinh học Đăng ký
7. Giáo viên Lịch sử Đăng ký
8. Giáo viên Địa lý Đăng ký
9. Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp Đăng ký
10. Giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp Đăng ký
11. Giáo viên Kỹ thuật nữ công Đăng ký
12. Nhân viên kế toán Đăng ký
13. Nhân viên Văn thư Đăng ký
14. Nhân viên Y tế Đăng ký
15. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
16. Nhân viên Thư viện Đăng ký
17. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
18. Nhân viên Thiết bị - thí nghiệm Đăng ký
19. Giáo viên Thể dục Đăng ký
20. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
21. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
22. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
23. Giáo viên Tin học Đăng ký
24. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Trung học Cơ sở Long Bình
1. Giáo viên Ngữ văn Đăng ký
2. Giáo viên Toán Đăng ký
3. Giáo viên Giáo dục công dân Đăng ký
4. Giáo viên Vật lý Đăng ký
5. Giáo viên Hoá học Đăng ký
6. Giáo viên Sinh học Đăng ký
7. Giáo viên Lịch sử Đăng ký
8. Giáo viên Địa lý Đăng ký
9. Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp Đăng ký
10. Giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp Đăng ký
11. Giáo viên Kỹ thuật nữ công Đăng ký
12. Nhân viên kế toán Đăng ký
13. Nhân viên Văn thư Đăng ký
14. Nhân viên Y tế Đăng ký
15. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
16. Nhân viên Thư viện Đăng ký
17. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
18. Nhân viên Thiết bị - thí nghiệm Đăng ký
19. Giáo viên Thể dục Đăng ký
20. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
21. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
22. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
23. Giáo viên Tin học Đăng ký
24. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Trung học Cơ sở Long Phước
1. Giáo viên Ngữ văn Đăng ký
2. Giáo viên Toán Đăng ký
3. Giáo viên Giáo dục công dân Đăng ký
4. Giáo viên Vật lý Đăng ký
5. Giáo viên Hoá học Đăng ký
6. Giáo viên Sinh học Đăng ký
7. Giáo viên Lịch sử Đăng ký
8. Giáo viên Địa lý Đăng ký
9. Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp Đăng ký
10. Giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp Đăng ký
11. Giáo viên Kỹ thuật nữ công Đăng ký
12. Nhân viên kế toán Đăng ký
13. Nhân viên Văn thư Đăng ký
14. Nhân viên Y tế Đăng ký
15. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
16. Nhân viên Thư viện Đăng ký
17. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
18. Nhân viên Thiết bị - thí nghiệm Đăng ký
19. Giáo viên Thể dục Đăng ký
20. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
21. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
22. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
23. Giáo viên Tin học Đăng ký
24. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Trung học Cơ sở Long Trường
1. Giáo viên Ngữ văn Đăng ký
2. Giáo viên Toán Đăng ký
3. Giáo viên Giáo dục công dân Đăng ký
4. Giáo viên Vật lý Đăng ký
5. Giáo viên Hoá học Đăng ký
6. Giáo viên Sinh học Đăng ký
7. Giáo viên Lịch sử Đăng ký
8. Giáo viên Địa lý Đăng ký
9. Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp Đăng ký
10. Giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp Đăng ký
11. Giáo viên Kỹ thuật nữ công Đăng ký
12. Nhân viên kế toán Đăng ký
13. Nhân viên Văn thư Đăng ký
14. Nhân viên Y tế Đăng ký
15. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
16. Nhân viên Thư viện Đăng ký
17. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
18. Nhân viên Thiết bị - thí nghiệm Đăng ký
19. Giáo viên Thể dục Đăng ký
20. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
21. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
22. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
23. Giáo viên Tin học Đăng ký
24. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Trung học Cơ sở Phú Hữu
1. Giáo viên Ngữ văn Đăng ký
2. Giáo viên Toán Đăng ký
3. Giáo viên Giáo dục công dân Đăng ký
4. Giáo viên Vật lý Đăng ký
5. Giáo viên Hoá học Đăng ký
6. Giáo viên Sinh học Đăng ký
7. Giáo viên Lịch sử Đăng ký
8. Giáo viên Địa lý Đăng ký
9. Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp Đăng ký
10. Giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp Đăng ký
11. Giáo viên Kỹ thuật nữ công Đăng ký
12. Nhân viên kế toán Đăng ký
13. Nhân viên Văn thư Đăng ký
14. Nhân viên Y tế Đăng ký
15. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
16. Nhân viên Thư viện Đăng ký
17. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
18. Nhân viên Thiết bị - thí nghiệm Đăng ký
19. Giáo viên Thể dục Đăng ký
20. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
21. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
22. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
23. Giáo viên Tin học Đăng ký
24. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Trung học Cơ sở Phước Bình
1. Giáo viên Ngữ văn Đăng ký
2. Giáo viên Toán Đăng ký
3. Giáo viên Giáo dục công dân Đăng ký
4. Giáo viên Vật lý Đăng ký
5. Giáo viên Hoá học Đăng ký
6. Giáo viên Sinh học Đăng ký
7. Giáo viên Lịch sử Đăng ký
8. Giáo viên Địa lý Đăng ký
9. Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp Đăng ký
10. Giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp Đăng ký
11. Giáo viên Kỹ thuật nữ công Đăng ký
12. Nhân viên kế toán Đăng ký
13. Nhân viên Văn thư Đăng ký
14. Nhân viên Y tế Đăng ký
15. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
16. Nhân viên Thư viện Đăng ký
17. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
18. Nhân viên Thiết bị - thí nghiệm Đăng ký
19. Giáo viên Thể dục Đăng ký
20. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
21. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
22. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
23. Giáo viên Tin học Đăng ký
24. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Trung học Cơ sở Tân Phú
1. Giáo viên Ngữ văn Đăng ký
2. Giáo viên Toán Đăng ký
3. Giáo viên Giáo dục công dân Đăng ký
4. Giáo viên Vật lý Đăng ký
5. Giáo viên Hoá học Đăng ký
6. Giáo viên Sinh học Đăng ký
7. Giáo viên Lịch sử Đăng ký
8. Giáo viên Địa lý Đăng ký
9. Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp Đăng ký
10. Giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp Đăng ký
11. Giáo viên Kỹ thuật nữ công Đăng ký
12. Nhân viên kế toán Đăng ký
13. Nhân viên Văn thư Đăng ký
14. Nhân viên Y tế Đăng ký
15. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
16. Nhân viên Thư viện Đăng ký
17. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
18. Nhân viên Thiết bị - thí nghiệm Đăng ký
19. Giáo viên Thể dục Đăng ký
20. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
21. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
22. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
23. Giáo viên Tin học Đăng ký
24. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Trung học Cơ sở Tăng Nhơn Phú B
1. Giáo viên Ngữ văn Đăng ký
2. Giáo viên Toán Đăng ký
3. Giáo viên Giáo dục công dân Đăng ký
4. Giáo viên Vật lý Đăng ký
5. Giáo viên Hoá học Đăng ký
6. Giáo viên Sinh học Đăng ký
7. Giáo viên Lịch sử Đăng ký
8. Giáo viên Địa lý Đăng ký
9. Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp Đăng ký
10. Giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp Đăng ký
11. Giáo viên Kỹ thuật nữ công Đăng ký
12. Nhân viên kế toán Đăng ký
13. Nhân viên Văn thư Đăng ký
14. Nhân viên Y tế Đăng ký
15. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
16. Nhân viên Thư viện Đăng ký
17. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
18. Nhân viên Thiết bị - thí nghiệm Đăng ký
19. Giáo viên Thể dục Đăng ký
20. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
21. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
22. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
23. Giáo viên Tin học Đăng ký
24. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Trung học Cơ sở Trần Quốc Toản
1. Giáo viên Ngữ văn Đăng ký
2. Giáo viên Toán Đăng ký
3. Giáo viên Giáo dục công dân Đăng ký
4. Giáo viên Vật lý Đăng ký
5. Giáo viên Hoá học Đăng ký
6. Giáo viên Sinh học Đăng ký
7. Giáo viên Lịch sử Đăng ký
8. Giáo viên Địa lý Đăng ký
9. Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp Đăng ký
10. Giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp Đăng ký
11. Giáo viên Kỹ thuật nữ công Đăng ký
12. Nhân viên kế toán Đăng ký
13. Nhân viên Văn thư Đăng ký
14. Nhân viên Y tế Đăng ký
15. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
16. Nhân viên Thư viện Đăng ký
17. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
18. Nhân viên Thiết bị - thí nghiệm Đăng ký
19. Giáo viên Thể dục Đăng ký
20. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
21. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
22. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
23. Giáo viên Tin học Đăng ký
24. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Trung học Cơ sở Trường Thạnh
1. Giáo viên Ngữ văn Đăng ký
2. Giáo viên Toán Đăng ký
3. Giáo viên Giáo dục công dân Đăng ký
4. Giáo viên Vật lý Đăng ký
5. Giáo viên Hoá học Đăng ký
6. Giáo viên Sinh học Đăng ký
7. Giáo viên Lịch sử Đăng ký
8. Giáo viên Địa lý Đăng ký
9. Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp Đăng ký
10. Giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp Đăng ký
11. Giáo viên Kỹ thuật nữ công Đăng ký
12. Nhân viên kế toán Đăng ký
13. Nhân viên Văn thư Đăng ký
14. Nhân viên Y tế Đăng ký
15. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
16. Nhân viên Thư viện Đăng ký
17. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
18. Nhân viên Thiết bị - thí nghiệm Đăng ký
19. Giáo viên Thể dục Đăng ký
20. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
21. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
22. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
23. Giáo viên Tin học Đăng ký
24. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường Trung học Cơ sở Hiệp Phú
1. Giáo viên Ngữ văn Đăng ký
2. Giáo viên Toán Đăng ký
3. Giáo viên Giáo dục công dân Đăng ký
4. Giáo viên Vật lý Đăng ký
5. Giáo viên Hoá học Đăng ký
6. Giáo viên Sinh học Đăng ký
7. Giáo viên Lịch sử Đăng ký
8. Giáo viên Địa lý Đăng ký
9. Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp Đăng ký
10. Giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp Đăng ký
11. Giáo viên Kỹ thuật nữ công Đăng ký
12. Nhân viên kế toán Đăng ký
13. Nhân viên Văn thư Đăng ký
14. Nhân viên Y tế Đăng ký
15. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
16. Nhân viên Thư viện Đăng ký
17. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
18. Nhân viên Thiết bị - thí nghiệm Đăng ký
19. Giáo viên Thể dục Đăng ký
20. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
21. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
22. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
23. Giáo viên Tin học Đăng ký
24. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
[+] Trường bồi dưỡng
1. Giáo viên Ngữ văn Đăng ký
2. Giáo viên Toán Đăng ký
3. Giáo viên Giáo dục công dân Đăng ký
4. Giáo viên Vật lý Đăng ký
5. Giáo viên Hoá học Đăng ký
6. Giáo viên Sinh học Đăng ký
7. Giáo viên Lịch sử Đăng ký
8. Giáo viên Địa lý Đăng ký
9. Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp Đăng ký
10. Giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp Đăng ký
11. Giáo viên Kỹ thuật nữ công Đăng ký
12. Nhân viên kế toán Đăng ký
13. Nhân viên Văn thư Đăng ký
14. Nhân viên Y tế Đăng ký
15. Nhân viên Thủ quỹ Đăng ký
16. Nhân viên Thư viện Đăng ký
17. Giáo viên Tiếng Anh Đăng ký
18. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký
19. Nhân viên Thiết bị - thí nghiệm Đăng ký
20. Giáo viên Thể dục Đăng ký
21. Giáo viên Mỹ thuật Đăng ký
22. Giáo viên Âm nhạc Đăng ký
23. Giáo viên Tổng phụ trách Đăng ký
24. Giáo viên Tin học Đăng ký
25. Nhân viên công nghệ thông tin Đăng ký